Služby

SMA sa špecializovala hneď od počiatku svoje činnosti v roku 1970 na aktivity v priemyselnej oblasti. V 80-tych a 90- tych rokoch sme asistovali pri privatizácií talianskych štátnych spoločností a iných veľkých operácií M&A. Od roku 2000 sa orientujeme najmä na poskytovanie podpory pri rozvoji spoločností z oblasti energetiky a infraštruktúry a sprevádzame ich pri zahraničných investíciách a ich raste v Európe. V roku 2010 sme rozšírili naše aktivity aj na oblasť ochrany životného prostredia a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky.

Advisory

SMA Advisory vďaka svojej štruktúre a pružnej organizácií umožňuje rýchlo mobilizovať zdroje a priradiť ich k špecifickým potrebám klientov na dosiahnutie cieľov, rozvoj podnikateľských aktivít, rast a vývoj na trhu, ako aj individualizáciu medzinárodných partnerov.

SMA Advisory ponúka svojim klientom ucelený servis vrátane konzultačných, poradenských a účtovných služieb a technickej podpory v rôznych operáciách ako je verejné obstarávanie, M&A, zakladanie obchodných zastúpení, nové trhové príležitosti, obchodné negociácie a iné.

Vďaka individuálnemu prístupu, špecializácie najmä v odvetví priemyslu a štruktúre SMA, ktorá umožňuje súčinnosť v rámci krajín, v ktorých pôsobia pobočky siete SMA, pomáhame spoločnostiam riadiť riziká, zvýšiť výkon a dosiahnuť hmatateľné a udržateľné výsledky.

Corporate & Commercial

SMA poskytuje poradenstvo stredným a veľkým podnikom hľadajúcim rast a nové trhové príležitosti.

Naše služby zahŕňajú najmä:

 • Zakladanie spoločností
 • Mergers & Acquisitions
 • Financovanie
 • Dane a clá
 • Obchodné zmluvy
 • Reštrukturalizáciu, likvidáciu a konkurz
 • Nákup a predaj podniku
 • Licencie

Taktiež poskytujeme strategické biznis poradenstvo, vytváranie trhových príležitostí, analýzy trhu, PR, reputáciu a vytvorenie značky a identifikáciu spoločností ako potenciálnych lokálnych partnerov v rôznych projektoch.

Spory

SMA sa zaoberá rôznymi občianskoprávnymi spormi od pracovnoprávnych po majetkové, žalobami spoločníkov, ako aj náhradou škody alebo spormi o autorské práva.  

Hlavným cieľom každého z našich právnikov je poskytnúť rýchle a praktické riešenie problémov našich klientov. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, pričom naším cieľom je zabezpečiť úspešné riešenie každého sporu.

Naše služby zahŕňajú najmä:

 • Mediáciu a urovnanie
 • Žaloby
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • Zastupovanie na Najvyššom súde
 • Ústavnoprávne žaloby
 • Medzinárodnú arbitráž

Pracovné právo a zamestnávanie

Pomáhame zamestnávateľom, ako aj združeným zamestnancom v prípadoch ako je neoprávnená výpoveď, náhrada škody, spory o dávky v invalidite a rokovania o kolektívnych zmluvách. Získali sme cenné skúsenosti, ktoré nám umožňujú poskytovať našim klientom efektívne a včasné právne poradenstvo a nápravné opatrenia.

Naše služby zahŕňajú najmä:

 • Pracovné zmluvy
 • Poistenie a benefity
 • Neoprávnené skončenie PP
 • Vysielanie zamestnancov
 • Agentúry dočasného zamestnávania
 • Odborové organizácie, kolektívne zmluvy

Zabezpečujeme tiež nábor vysoko špecifikovaných pozícií a pomoc pri procese získavania pracovného povolenia.

Obstarávanie

SMA poskytuje odbornú pomoc pri všetkých druhoch obstarávacích postupov, vrátane verejného obstarávania, obstarávania podľa pravidiel EBOR, kvalifikácie dodávateľov a obchodných súťaží, najmä v oblasti veľkých investícií, ako napríklad infraštruktúra, energetické zariadenia, obrana.

Predovšetkým asistujeme našim klientom pri:

 • Príprave ponuky
 • Vytváraní lokálnych partnerstiev
 • Rokovaní s bankami a verejnými inštitúciami
 • Expertnom právnom poradenstve
 • Opravných prostriedkoch a žalobách
 • Zmluvných otázkach a riadení dodávok (Joint Venture, FIDIC)

Poskytovaním právnej pomoci aj viacerým verejným obstarávateľom a obstarávateľom sme získali cenné skúsenosti "z opačného pohľadu" , vďaka čomu sme schopní poskytnúť našim klientom služby vynikajúcej kvality.

Compliance

Spoločnosť SMA je odborníkom v oblasti trestnej zodpovednosti spoločností a poskytuje svojim klientom profesionálne služby v oblasti hodnotenia rizík, analýzy compliance systémov, prispôsobovania a implementácie, auditu a monitorovania.

V spolupráci so špecializovanými ICT firmami poskytujeme aj špecializované poradenské činnosti v oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR.

V súlade so špeciálnou slovenskou legislatívou proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu poskytujeme našim klientom aj všetky služby súvisiace s registrom partnerov verejného sektora.

Služby podľa oblastí

Počas 40 ročného pôsobenia sa SMA vyprofilovala a získala expertné skúsenosti najmä v nasledujúcich odvetviach:

 • Životné prostredie
 • Energetika
 • Jadrová energetika vrátane vyraďovania
 • Odpadové hospodárstvo
 • Chemický priemysel
 • ICT
 • Obrana
 • Real estate a development